Hoeveel vrouwen geven borstvoeding? Borstvoeding in cijfers

   Baby    Borstvoeding en fles    Percentage geeft borstvoeding?

69% van de pasgeboren baby's krijgt uitsluitend borstvoeding

In Nederland begint een groot deel van de moeders direct na de geboorte met het geven van borstvoeding. Het percentage moeders dat borstvoeding geeft neemt af met de leeftijd van de zuigeling. In 2018 gaf 69% van de moeders direct na de geboorte van hun kind uitsluitend borstvoeding. Een maand na de geboorte gaf nog 47% van de moeders volledige borstvoeding, drie maanden na de geboorte 31% en zes maanden na de geboorte nog 19%.

Bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Zuigelingen die borstvoeding of kunstvoeding krijgen 2018

10% van zuigelingen krijgt de eerste vijf maanden gedeeltelijk borstvoeding

Het percentage zuigelingen dat in 2018 gemengde voeding (combinatie borst- en flesvoeding) kreeg was 10-12% in de eerste drie maanden en 9-10% in de maanden 3 t/m 6 na de geboorte.

Aantal zuigelingen dat borstvoeding krijgt iets afgenomen

In 2018 startte 69% van de moeders na de geboorte met borstvoeding en 25% startte met kunstvoeding. Na zes maanden gaf 19% van de moeders volledige borstvoeding en 72% kunstvoeding. Het percentage zuigelingen dat gemengde voeding (combinatie borst- en kunstvoeding) ontving, nam toe van 7% tot 9% (Engelse & Van Dommelen, 2020).

Het percentage moeders dat start met borstvoeding ligt in de periode na 2000 op ongeveer 80%. In de jaren daaraan voorafgaand (1996-2000) varieerde dit percentage van 70 tot 77% (Lanting & Van Wouwe, 2007). Uit gegevens van het CBS blijkt dat ook het percentage zuigelingen dat volledig of gedeeltelijk borstvoeding krijgt, in de periode na 2000 hoger ligt dan in de periode daarvoor (vanaf 1989). Dit geldt zowel direct na de geboorte, als na drie en na zes maanden (bron CBS StatLine).

Bron https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/borstvoeding/cijfers-context/huidige-situatie#node-aantal-vrouwen-dat-borstvoeding-geeft

Trend in het geven van borstvoeding

Meer hoog opgeleide moeders starten met borstvoeding

Onder hoogopgeleide Nederlandse moeders (hbo, universiteit) is de groep die start met borstvoeding groter dan onder lager opgeleide moeders. Onder de hoogopgeleide moeders begint 76% met borstvoeding; voor midden- en laagopgeleide moeders ligt dit percentage op respectievelijk 63% en 59%. De trend van meer hoog- dan lager opgeleide moeders die borstvoeding geven, wordt gemeten bij de geboorte en daarna maandelijks tot de leeftijd van zes maanden van de zuigeling. Wat het starten met borstvoeding betreft, is vanaf 2001 bij metingen in verschillende jaren een zelfde verdeling te zien naar opleidingsniveau van de moeder (Peeters et al., 2015; Engelse & Van Dommelen, 2020).

Oudere moeders geven langer borstvoeding

Sinds 1989 neemt het aantal vrouwen dat borstvoeding geeft toe. Begin jaren negentig kregen twee op de drie baby’s direct na de geboorte borstvoeding, vanaf 2001 zijn dit er drie op de vier. Vooral oudere moeders blijven langer zelf voeden. Van de baby’s van 6 maanden met een moeder van 35-44 jaar krijgt 38 procent nog borstvoeding. Bij jongere moeders (15-24 jaar) is dit 23 procent. Hoogopgeleide vrouwen geven langer borstvoeding. 45 procent van de hoogopgeleiden voeden hun baby van 6 maanden nog met de borst. Bij laagopgeleiden is dit 26 procent (bron CBS).

Uit gegevens van het CBS blijkt dat ook het percentage zuigelingen dat volledig of gedeeltelijk borstvoeding krijgt, in de periode na 2000 hoger ligt dan in de periode daarvoor. Dit geldt zowel direct na de geboorte, als na drie en na zes maanden (bron CBS StatLine).

Schrijf je nu in bij Kindje Klein

Vriendin worden van Kindje Klein! Meld je aan